Resevillkor

CiaoAlba har ställd säkerhet hos Kammarkollegiet enligt resegarantilagen

Covid 19 - villkor

Vi följer utvecklingen kring Coronavirusets spridning och följer Utrikesdepartementets rekommendationer.

Om UD avråder från resor till området skyddas du av paketreselagen vilket innebär att vid bokning av en paketresa kan du avboka kostnadsfritt.

En paketresa är när minst två olika typer av resetjänster som t. ex. hotell, transfer eller en turisttjänst, ingår i paketets pris.

Gruppresevillkor

För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkor för paketresor som anges nedan. De särskilda resevillkoren anges med kursiv stil och är särskilda villkor för arrangören och kompletterar de allmänna resevillkoren.

Avtalsvillkor

Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring av resan måste således göra detta via huvudresenären. Huvudresenären ansvarar gentemot arrangören för de bokningsuppgifter som lämnas till arrangören samt att information om resan förmedlas till deltagarna i gruppresan.

Uppgifter på arrangörens hemsida eller i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande. Arrangören får dock ändra uppgifter på hemsidan, i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det, har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

Ändringar som sker på resmålet som är utanför arrangörens kontroll är inte bindande vare sig på hemsidan eller i katalogen och broschyrer. Sådant kan t.ex. vara när en restaurang stänger eller när någon som CiaoAlba har anlitat inte uppfyller en överenskommelse med CiaoAlba el. dyl. Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra. Anslutningsresan till resmålet ingår inte i paketpriset.

Om avtalet ändras av resenären, räknas detta som en avbokning och en nybokning enligt, vid ombokningstillfället, gällande prislista. Ombokningsavgift uttas enligt gällande avbeställningsvillkor.

Betalningsvillkor

Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare är 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Anmälningsavgift är 1000:- per person.

Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt. Slutbetalningen för resan skall vara arrrangören tillhanda senast 40 dagar före avresan om inte annat särskilt angivits. Samtidigt med att denna betalning fullgörs utgör arrangörens resehandling, gällande färdhandling. Fullgjord betalning skall kunna styrkas före avresan. Har inte full betalning för resan kommit arrangören tillhanda senast 40 dagar före avresedagen, om inte annat särskilt avtalats, äger arrangören rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften. Vid beställning av resa mindre än 40 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omedelbart. Slutbetalning skall vara researrangör CiaoAlba tillhanda 30 dagar före avresa. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelägen.

Avbeställning

Resenären har rätt att avbeställa resan mot viss kostnad.

Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. Avbeställning tidigare än 30 dagar kan ske mot erläggande av en kostnad motsvarande 5 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris dock lägst anmälningsavgiften. Sker avbeställning därefter, men tidigare än 7 dagar före avresan, skall resenären erlägga 50 % av resans pris. Sker avbeställningen inom 7 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

Resenär som har träffat avtal om avbeställningsförsäkring har rätt att avbeställa resan, enligt följande:
Vid fastställande av resans pris ska i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsförsäkring.
Vid avbeställning enligt avtal om avbeställningsförsäkring har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsförsäkring. Om resenären har avbeställningsförsäkring får resan i fall som anges enligt punkterna nedan avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som är 5 % av resans pris, dock lägst 200:-.

Önskar resenären avbeställningsförsäkring (avbeställningsskydd) hos CiaoAlba skall detta anmälas vid beställning av resan. Försäkringen kostar 250:- per person.
Avgiften för avbeställningsförsäkring erlägges samtidigt med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbokning av resan.

Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/ makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären (se avtalsvillkoren) drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt avtalsvillkoren och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna ovan och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

Resenär som tecknat avbeställningsförsäkring och som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna ovan skall betala ev. mellanskillnad för inkvartering. T ex enkelrumstillägg.

Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

Avbeställning skall alltid ske skriftlig till: CiaoAlba, Tegelladan 112, 274 91 SKURUP eller per mejl till . Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären (se avtalsvillkor).

Överlåtelse av avtal

Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.
När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200:- per person som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan resenärens rätt att frånträda avtalet

Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet eller vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.

Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

Resenärens rätt till ersättningsresa

Frånträder resenären avtalet enligt ovan. har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

Skadestånd vid inställande av resa

I de fall som beskrivs enligt ovan (Resenärens rätt till ersättningsresa)har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar: 1) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättas om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller 2) att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

Ändring av priset

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

  1. ändringar i transportkostnader,
  2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
  3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1-3 ovan i denna punkt. 

Om t.ex. en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100:- för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningarna överstiger 60:-. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart så möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens

kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60:-.

Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet mm

Arrangören och resenären har var och en rätt att frånträda avtalet om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt avtalsvillkor på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

Arrangörens ändringar efter avresa, fel och brister Uteblivna prestationer

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

Andra fel och brister

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges under ”Uteblivna prestationer” har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

Skadeståndets omfattning

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1 009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

Reklamation och avhjälpande

Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

Skriftlig reklamation ska inlämnas till CiaoAlba inom 14 dagar efter hemkomsten.

Utan hinder enligt ovan får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes av lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

Arrangörens anvisningar m m

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t.ex. genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

Pass, visum, hälsobestämmelser m m

Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. 

CiaoAlba rekommenderar resenären att teckna reseförsäkring.

Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Resevillkor 2008-09-15

CiaoAlba reserverar sig för eventuella skrivfel.